Overitelj digitalnih potrdil na Ministrstvu za javno upravo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
Slovenija

 

Vlada RS MJU Domov English Domov

PREDSTAVITEV OVERITELJA DIGITALNIH POTRDIL
NA MINISTRSTVU JAVNO UPRAVO (MJU)

 

Overitelj digitalnih potrdil (angl. pogosto označen s TTP: Trusted Thirth Party) na MJU je overitelj kvalificiranih digitalnih potrdil, za katere velja najvišja stopnja varovanja in načela t.i. močne enkripcije in deluje v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) in objavljenimi Politikami delovanja. Overitelj je bil ustanovljen leta 2001 na tedanjem Centru Vlade RS za informatiko (CVI). Po reorganizaciji leta 2004 je Center Vlade Republike Slovenije za informatiko (Uradni list RS, št. 132/2004) prešel pod okrilje novoustanovljenega Ministrstva za javno upravo RS z vsemi pristojnostmi. Overitelja na MJU sestavljata dva izdajatelja digitalnih potrdil:

 • SIGOV-CA (Slovenian GOVernmental Certification Authority) za državne organe ter
 • SIGEN-CA (Slovenian GENeral Certification Authority) za poslovne subjekte in fizične osebe.

ter izdajatelj varnih časovnih žigov:

 • SI-TSA (Slovenian Time Stamping Authority).

Namen, delovanje in metodologijo upravljanja z digitalnimi potrdili, odgovornost overitelja na MJU ter varnostne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati imetniki, določajo v odvisnosti od vrste digitalnih potrdil javni dokumenti Politike delovanja.

Izdajatelja SIGOV-CA in SIGEN-CA sta mednarodno registrirana, medsebojno priznana, ter tehnološko in zakonsko enakovredna in enako veljavna.

SIGOV-CA izdaja kvalificirana digitalna potrdila za državne organe:

 • posebna kvalificirana digitalna potrdila za zaposlene v državnih organih,
 • posebna kvalificirana digitalna potrdila za splošne nazive oz. organizacijske enote državnih organov,
 • spletna kvalificirana digitalna potrdila za zaposlene v državnih organih,
 • spletna kvalificirana digitalna potrdila za splošne nazive institucij oz. organizacijske enote državnih organov,
 • posebna kvalificirana digitalna potrdila za strežnike, s katerimi upravljajo državni organi,
 • spletna kvalificirana digitalna potrdila za strežnike, s katerimi upravljajo državni organi.

SIGEN-CA izdaja kvalificirana digitalna potrdila za poslovne subjekte in za fizične osebe:

 • posebna kvalificirana digitalna potrdila za poslovne subjekte,
 • posebna kvalificirana digitalna potrdila za splošne nazive oz. organizacijske enote poslovnih subjektov,
 • spletna kvalificirana digitalna potrdila za zaposlene v poslovih subjektih,
 • spletna kvalificirana digitalna potrdila za splošne nazive oz. organizacijske enote poslovnih subjektov,
 • posebna kvalificirana digitalna potrdila za strežnike, s katerimi upravljajo poslovni subjekti,
 • spletna kvalificirana digitalna potrdila za strežnike, s katerimi upravljajo poslovni subjekti ,
 • spletna kvalificirana digitalna potrdila za fizične osebe.

SI-TSA izdaja varne časovne žige, ki se uporabljajo za:

 • zagotavljanje, da je bil dokument podpisan z veljavnim digitalnim potrdilom v določenem časovnem trenutku in sicer na način, da povezujejo datum in čas podpisa ter podatke v elektronski obliki na kriptografsko varen način,
 • za druge potrebe, kjer je potrebno dokazati časovne lastnosti transakcij in drugih storitev.

Overitelj na MJU seveda predstavlja šele tehnološki pogoj za legitimnost e-poslovanja oz. e-komuniciranja tako interno v državni oz. javni upravi kot širše, na nivoju storitev, ki jih javna uprava nudi državljanom in pravnim osebam. Šele zavedanje prednosti, ki jih nudi e-komuniciranje v najširšem pomenu besede, bo porok k globalnemu pristopu po formalizaciji in posodabljanju notranjih in zunanjih postopkov in čim hitrejšemu in uspešnejšemu prehodu iz klasičnega v e-poslovanje.

 

Od junija 2006 deluje v sklopu Overitelja na MJU tudi izdajatelj digitalnih potrdil CSCA-SI, ki izdaja digitalna potrdila izključno za sisteme za podpisovanje podatkov za biometrične potne listine.

 

SIGEN-CA
SIGOV-CA
SI-TSA
CSCA-SI