Overitelj digitalnih potrdil na Ministrstvu za javno upravo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
Slovenija

 

Vlada RS MJU Domov English Domov

POJMOVNIK OVERITELJA NA MJU

 


CPName Ime politike delovanja overitelja (Angl.: Certification Policy Name), enolično povezano z mednarodno številko politike delovanja CPOID. (Angl.: Certification Policy Object Identifier).
CPOID Mednarodna številka, ki enolično določa politiko delovanja (Angl.: Certification Policy Object IDentifier).
CRL Seznam preklicanih potrdil (prim. definicijo Register preklicanih potrdil). (Angl.: CRL, Certification Revocation List).
CVI Center Vlade Republike Slovenije za informatiko.
Po reorganizaciji leta 2004 je Center Vlade Republike Slovenije za informatiko (Uradni list RS, št. 132/2004) prešel pod okrilje novoustanovljenega Ministrstva za javno upravo RS z vsemi pristojnostmi.
Digitalno potrdilo Potrdilo v elektronski obliki, ki povezuje podatke iz potrdila z zasebnim ključem določene osebe ter potrjuje njeno identiteto. (Angl.: Digital certificate).
Dodatna serijska številka (glej definicijo Serijska številka)
DN Enolično razločevalno ime (prim. definicijo Razločevalno ime). (Angl.: DN, Distinguished Name).
Imetnik potrdila Imetnik potrdila je oseba, ki je navedena v potrdilu in ki razpolaga s svojim zasebnim ključem.
Infrastruktura overitelja na MJU Infrastruktura overitelja na MJU so vsi prostori overitelja, njegova strojna in programska oprema ter varnostni mehanizmi, ki so potrebni za varno delovanje.
Javni imenik potrdil Javni imenik na MJU po standardu X.500, kjer so shranjena potrdila po standardu X.509 ver. 3.
LDAP LDAP (Angl.: Leightweight Directory Access Protocol) je protokol, ki določa dostop do imenika in je specificiran po IETF (Angl.: Internet Engineering Task Force) priporočilu RFC 1777.
MJU Ministrstvo javno upravo
Posebno potrdilo Posebno potrdilo je potrdilo v elektronski obliki, ki povezuje podatke iz potrdila z imetnikovima zasebnima ključema ter potrjuje imetnikovo identiteto.
Overitelj Fizična ali pravna oseba, ki izdaja potrdila ali opravlja druge storitve v zvezi z overjanjem ali elektronskimi podpisi. (Angl.: CA, Certification Authority).
Prijavna služba Služba ali oseba za sprejem vlog za potrdila in preverjanje istovetnosti bodočih imetnikov. (Angl.: RA, Registration Authority).
Razločevalno ime Enolično ime (prim. definicijo DN) v potrdilu, ki nedvoumno in enolično definira imetnika v strukturi javnega imenika.
Register preklicanih potrdil Seznam preklicanih potrdil. (Angl.: CRL, Certification Revocation List.) Osvežuje se enkrat dnevno oz. z vsakim preklicem potrdila.
Spletno potrdilo
Spletno potrdilo je potrdilo v elektronski obliki, ki povezuje podatke iz potrdila z imetnikovim zasebnim ključem ter potrjuje imetnikovo identiteto.
Serijska številka Enolično 13-mestno število, ki ga potrdilu podeli SIGEN-CA ali SIGOV-CA. Prvo mesto določa izdajatelja (1 za potrdila SIGOV-CA, 2 za SIGEN-CA), naslednjih 7 mest številke je enolično število uporabnika, 9. in 10. mesto določata vrsto potrdila, naslednji dve mesti predstavljata zaporedno številko potrdila, zadnje mesto je kontrola zapisa. Je sestavni del razločevalnega imena.
SIGEN-CA Izdajatelj potrdil za pravne in fizične osebe overitelja potrdil na Ministrstvu javno upravo (MJU). (Angl.: SI, Slovenian, GEN, General, CA, Overitelj) (prim. definicijo Overitelj)
SIGOV-CA Izdajatelj potrdil za institucije javne uprave overitelja potrdil na Ministrstvu javno upravo (MJU). (Angl.: SI, Slovenian, GOV, Governmental, CA, Overitelj) (prim. definicijo Overitelj).
ZEPEP Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP; Uradni list RS, št. 57/2000)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP-A; Uradni list RS, št. 25/2004)
  prečiščeno besedilo zakona